Mặc dù Edumall khuyến khích Thầy/Cô hãy xem chính sách Giá và Khuyến mãi chính thức (liên kết tại đây), tuy nhiên Edumall cung cấp văn bản tóm tắt các điều khoản quy định thù lao cụ thể như sau: 


1. Doanh thu: 

Là tổng giá trị của các khoản Phí dịch vụ thu được từ việc phân phối Quyền truy cập các Khóa đào tạo trực tuyến sau khi trừ Thuế Giá trị gia tăng và các khoản giảm trừ khác (nếu có).


2. Thù lao: 

Là khoản tiền mà Edumall phải thanh toán cho Giảng viên để được sử dụng các bài giảng đa phương tiện mà Thầy/Cô cung cấp. Thù lao đã bao gồm các khoản thuế  theo quy định của pháp luật.


3. Tỉ lệ chia sẻ thù lao được nêu chi tiết trong bảng sau:- Kênh Giảng viên tự bán: Thù lao của Giảng viên = ((Tổng giá trị của các khoản Phí dịch vụ   - % thuế VAT) x 80%) - 10% thuế TNCN

    Ví dụ: 

                Tổng giá trị của các khoản Phí dịch vụ tháng 4/2019 của 01 Giảng viên là: 8,000,000

                Thù lao của Giảng viên sẽ được tính như sau: (8,000,000 - 727,273) x 80% = 5,818,182  - 581,818  = 5,236,364 


- Kênh Người học chủ động: Thù lao của Giảng viên = ((Tổng giá trị của các khoản Phí dịch vụ   - % thuế VAT) x 50%) - 10% thuế TNCN    

    Ví dụ: 

                Tổng giá trị của các khoản Phí dịch vụ tháng 4/2019 của 01 Giảng viên là: 8,000,000

                Thù lao của Giảng viên sẽ được tính như sau: (8,000,000 - 727,273) x 50% = 3,636,364  - 363,636  = 3,272,727 


- Kênh Marketing nội bộ: Thù lao của Giảng viên = ((Tổng giá trị của các khoản Phí dịch vụ   - % thuế VAT) x 18%) - 10% thuế TNCN    

    Ví dụ:

                Tổng giá trị của các khoản Phí dịch vụ tháng 4/2019 của 01 Giảng viên là: 8,000,000

                Thù lao của Giảng viên sẽ được tính như sau: (8,000,000 - 727,273) x 18% = 1,309,091  - 130,909  = 1,178,182 


- Kênh Marketing đối tác: Thù lao của Giảng viên = ((Tổng giá trị của các khoản Phí dịch vụ   - % thuế VAT) x 15%) - 10% thuế TNCN

    Ví dụ:

                Tổng giá trị của các khoản Phí dịch vụ tháng 4/2019 của 01 Giảng viên là: 8,000,000

                Thù lao của Giảng viên sẽ được tính như sau: (8,000,000 - 727,273) x 15% = 1,090,909  - 109,091  = 981,818 


Lưu ý: Thuế VAT = (Tổng giá trị của các khoản Phí dịch vụ/1.1)*0.1


4. Giảng viên có thể theo dõi tất cả doanh thu trong Báo cáo doanh thu được cập nhật real - time tại mục Báo Cáo, trên hệ thống teacher.edumall.vn


Lưu ý: 

- Doanh thu ước tính trên báo cáo đã bao gồm Thuế GTGT ( VAT ) 10%.


- Đây là số liệu Edumall cập nhật cập nhật tại thời điểm xuất báo cáo, chưa được đối soát với đối tác giao vận, thanh toán. Số liệu này có thể sai lệch +/-5%. Số liệu chính xác sẽ được gửi đến Thầy/Cô bằng văn bản trước kỳ thanh toán gần nhất.