Công cụ hỗ trợ giảng viên teacher.edumall.vn

Theo dõi báo cáo doanh thu
Đây là chức năng hỗ trợ giảng viên có thể kiểm tra được báo cáo doanh thu theo từng thời điểm cụ thể và theo khóa học cụ thể, bao gồm: ● Tổng doanh thu ho...
Fri, 19 Jul, 2019 at 6:20 PM
Q&A
Đây là chức năng giúp giảng viên thấy được các bình luận, thắc mắc về khóa học. Giảng viên có thể tương tác, hỗ trợ, giải quyết các khó khăn của học viên tr...
Fri, 19 Jul, 2019 at 7:05 PM
Liên hệ
Chức năng hỗ trợ giảng viên có thể liên lạc với 1 đầu mối (TM - Chuyên viên hợp tác Giảng viên) từ phía Edumall để nhờ hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc xung qu...
Fri, 19 Jul, 2019 at 6:36 PM
Chăm sóc học viên
Chức năng này giúp Thầy/Cô có thể gửi các thông báo tới học viên đã tham gia khóa học. Bằng cách sử dụng công cụ đã được cung cấp, Thầy/Cô có thể gửi tới h...
Fri, 19 Jul, 2019 at 6:44 PM