Tỉ lệ chia sẻ doanh thu của Edumall như thế nào?

Tỉ lệ chia sẻ doanh thu đang được áp dụng tại Edumall
Mặc dù Edumall khuyến khích Thầy/Cô hãy xem chính sách Giá và Khuyến mãi chính thức (liên kết tại đây), tuy nhiên Edumall cung cấp văn bản tóm tắt các điều ...
Thu, 11 Jul, 2019 at 2:21 PM
Hướng dẫn kiểm tra báo cáo doanh thu
I.Báo cáo doanh thu Đây là chức năng hỗ trợ giảng viên có thể kiểm tra được báo cáo doanh thu theo từng thời điểm cụ thể và theo khóa học cụ thể. - Tổng...
Thu, 11 Jul, 2019 at 2:23 PM
Quy trình đối soát và chia sẻ doanh thu
Tất cả các giảng viên của Edumall đều ký hợp đồng với CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOPICA ENGLISH.  Edumall trả tiền cho các giảng viên thông qua hình thức chu...
Thu, 11 Jul, 2019 at 2:23 PM