Vì sao tôi không được thanh toán?

Điều kiện để được thanh toán thù lao
Edumall tiến hành thanh toán thù lao cho Giảng Viên sau khi đủ các điều kiện sau: 1. Không phát sinh vấn đề cần đối soát lại. 2. Giảng viên xác nhận thông ...
Thu, 11 Jul, 2019 at 2:18 PM