Chính sách thuế của Edumall

Các loại thuế Edumall áp dụng
1. Thuế VAT Thuế giá trị gia tăng (VAT) là một loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ ...
Thu, 10 Oct, 2019 at 11:32 AM
Chính sách thuế của Edumall áp dụng như thế nào?
1. VAT áp dụng trên phí dịch vụ Phí dịch vụ: Là khoản tiền mà Người học phải trả để mua Quyền truy cập Khóa đào tạo trực tuyến trên nền tảng và/hoặc websi...
Thu, 10 Oct, 2019 at 11:33 AM