Edumall hỗ trợ 02 ngôn ngữ giảng dạy gồm:

- Tiếng Việt

- Tiếng Anh

Trong trường hợp Thầy/Cô sử dụng Tiếng Anh làm ngôn ngữ chính trong quá trình giảng dạy, vui lòng bổ sung phụ đề Tiếng Việt.