1. Định nghĩa:


- Giảng viên (Instructor): là người (phần mềm) sở hữu bản quyền nội dung khóa học trên nền tảng Edumall.


- Giá niêm yết (Base Price): là giá công bố chính thức trên nền tảng Edumall.vn (chưa bao gồm bất cứ chương trình ưu đãi/ giảm giá nào)


- Giá thực bán (Sales Price): là giá thực tế khách hàng phải trả để sở hữu khóa học (đã bao gồm tất cả các chương trình ưu đãi/ giảm giá được áp dụng cùng).


2. Chính sách giá:


2.1. Giá bán: 


Loại giáMức giá
Giá niêm yết
(Base Price)
Giảng viên tự chọn trong phổ giá của Edumall đưa ra gồm 38 mức từ 0 -
1.999.000 VND/ khóa
(Chi tiết xem phụ lục 01)
Giá thực bán
(Sales Price)
Giá thực bán sau khi đã áp dụng tất cả các mức giảm giá tại mọi thời điểm
với các khóa học như sau:
● Khóa học do Giảng viên của Edumall sản xuất: Không thấp hơn
119.000VND/khóa
● Khóa học do nội bộ Topica sản xuất: Không thấp hơn mức 99.000 VND/
khóa
* Ngoại trừ những khóa học có giá niêm yết là Miễn phí


2.2. Chương trình Ưu đãi:                                

- Chương trình Ưu đãi theo chiến dịch thúc đẩy bán hàng của Edumall:                                

Giảng viên chủ động quyết định có tham gia vào chương trình này hay không ngay khi ký hợp đồng ban đầu với Edumall hoặc sẽ đề xuất tham gia sau trong quá trình hợp tác. Tất cả thỏa thuận liên quan đến vấn đề này phải được xác nhận qua văn bản bởi Giảng viên và cấp quản lý Phòng hợp tác Giảng viên.                                

                                

- Tất cả các chương trình ưu đãi của Edumall phải giảm bảo giá thực bán sau khi áp dụng ưu đãi không nhỏ hơn 119.000VND (Một trăm mười chín nghìn Việt Nam Đồng).                                

                                

3. Thời gian áp dụng: Từ 03/04/2019 tới khi có Chính sách giá khác thay thế.