Edumall tiến hành thanh toán thù lao cho Giảng Viên sau khi đủ các điều kiện sau:

1. Không phát sinh vấn đề cần đối soát lại.
2. Giảng viên xác nhận thông tin thanh toán và ký biên bản xác nhận thù lao qua phần mềm chữ ký điện tử đúng thời hạn.

Vui lòng kiểm tra lại các thông tin sau để xác nhận rằng Thầy/Cô đã hoàn tất đầy đủ thủ tục nhưng chưa hề được thanh toán:
- Kiểm tra lại deadline của việc ký xác nhận được thông báo trên email báo cáo doanh thu hàng tháng
- Kiểm tra lại thời điểm ký biên bản xác nhận thù lao theo thông báo được gửi từ Hệ thống chữ ký điện tử Docusign.
- Kiểm tra lại sao kê ngân hàng để chắc chắn rằng Thầy/Cô chưa nhận được bất cứ khoản thanh toán nào từ Edumall trong tháng thanh toán.

Nếu Thầy/Cô vẫn gặp sự cố, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của Edumall tại đây. (link)