1. VAT áp dụng trên phí dịch vụ

Phí dịch vụ: Là khoản tiền mà Người học phải trả để mua Quyền truy cập Khóa đào tạo trực tuyến trên nền tảng và/hoặc website của Edumall. Khoản tiền này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Cách tính thuế GTGT cụ thể như sau:  Thuế GTGT = (Tổng doanh thu/1.1)*0.1


2. Thuế TNCN

Căn cứ theo điểm i, khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, đối với toàn bộ các khoản thù lao, Edumall đều tạm trích lại một khoản thuế là 10% trên tổng thanh toán trước khi chuyển khoản cho giảng viên. Kết thúc năm tính thuế, Edumall sẽ gửi tới giảng viên 01 Chứng từ khấu trừ thuế TNCN để Giảng viên đến cơ quan Thuế và tiến hành thủ tục quyết toán thuế TNCN.

Trong trường hợp giảng viên chưa có mã số thuế, Edumall vẫn tiến hành tạm trích thuế TNCN tại nguồn và nộp cho cơ quan thuế theo thông tin CMND hoặc thẻ căn cước mà giảng viên đã cũng cấp. Kế thúc năm tính thuế, Edumall sẽ gửi tới giảng viên 01 biên bản xác nhận thu nhập. Giảng viên đến cơ quan thuế tiến hành các thủ tục quyết toán.


3. Chính sách thuế đối với đơn vị Pháp nhân

Đối với các đơn vị pháp nhân, thù lao Edumall thanh toán cho đơn vị đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng. Trong trường hợp không có vấn đề phát sinh, Edumall thanh toán Thù lao cho đơn vị trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Edumall nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán bao gồm: 

- Biên bản xác nhận Thù lao có xác nhận của Hai Bên;

- Hóa đơn tài chính.